Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


සිංහල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල ජනතාව විසින් කතා කරන ඉන්දු-ආර්ය භාෂාවකි. එය ලොව පුරා මිලියන 16 කට අධික ජනතාවක් පළමු සහ දෙවන භාෂාව ලෙස කථා කරයි

For those whose first language is not සිංහල, typing and translating Sinhala to English can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Sinhala to English. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated සිංහල text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Sinhala to English, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Sinhala words, sentences and phrases into corresponding English.

  For E.g.

  Typing "සිංහල භාෂාව ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා දෙකෙන් එකකි" in Sinhala will be converted into "Sinhala is one of the two official languages of Sri Lanka"

  You can also use this software as a dictionary to convert Sinhala to English.

  For E.g.

  සංස්කෘතිය (Samskrtiya) meaning in English will be "Culture"
  අද්විතීයයි (Advitiyayi) meaning in Sinhala will be "Unique"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our English to Sinhala translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Sinhala and many other languages. Some of them are:

  English To SinhalaSinhala To EnglishTamil To SinhalaSinhala To Tamil

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Sinhala typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Greetings & Pleasantries, and Making Conversation Phrases

ලොව පුරා අනෙකුත් බොහෝ සංස්කෘතීන්වල මෙන්ම, සිංහල සංස්කෘතිය තුළද, මිනිසුන්ට ආචාර කිරීම සහ ප්‍රසන්න කිරීම ඔවුන්ගේ සමාජ චාරිත්‍රවල වැදගත් අංගයකි. කෙනෙකුගේ පැමිණීම පිළිගැනීම සහ ගෞරවය දැක්වීම වැනි කුඩා සංවාද සංවාදයක් සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට, සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීමට සහ සංවාද වඩාත් විනෝදජනක කිරීමට උපකාරී වේ.

ආයුබෝවන්. / හායි.
(ayubovan. / hayi.)
Hello. / Hi.
ඔයාට කොහොම ද?
(oyata kohoma da?)
How are you?
මම සනීපෙන්. එතකොට ඔයා?
(mama sanipen. etakota oya?)
I am fine. And you?
ඔයාගේ නම කුමක් ද?
(oyage nama kumak da?)
What is your name?
මගේ නම ආදිත්‍ය.
(mage nama aditya.)
My name is Aaditya.
ඔබව මුණගැසීම මට සතුටක්.
(obava munagaesima mata satutak.)
I am pleased to meet you.
ඔයාට ස්තූතියි.
(oyata stutiyi.)
Thank you.
ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා.
(oyava sadarayen piligannava.)
You are welcome.
කරුණාකර.
(karunakara.)
Please.
මට සමාවෙන්න. / සමාවන්න.
(mata samavenna. / samavanna.)
Excuse me. / Sorry.
ඔව්. / නැත.
(ov. / naeta.)
Yes. / No.
සුභ උදෑසනක්.
(subha udaesanak.)
Good morning.
සුභ සන්ධ්යාවක්.
(subha sandhyavak.)
Good afternoon.
සුභ රාත්රියක්.
(subha ratriyak.)
Good night.
ඔයාව පසුව හමුවෙන්නම්.
(oyava pasuva hamuvennam.)
See you later.
ආයුබෝවන්.
(ayubovan.)
Goodbye.
අද ලස්සන දවසක් නේද?
(ada lassana davasak neda?)
Today is a nice day, isn`t it?
ඔයා කොහේ සිට ද?
(oya kohe sita da?)
Where are you from?
මම එන්නේ …
(mama enne …)
I am from …
ඔබ මෙහි ජීවත් වෙනවාද?
(oba mehi jivat venavada?)
Do you live here?
ඔබ මෙතනට කැමතිද?
(oba metanata kaematida?)
Do you like it here?
ඔව්, මම මෙතනට කැමතියි.
(ov, mama metanata kaematiyi.)
Yes, I like it here.
ඔබ කොපමණ කාලයක් මෙහි සිටිනවාද?
(oba kopamana kalayak mehi sitinavada?)
How long are you here for?
මම දින තුනක් / සති තුනක් මෙහි සිටිමි.
(mama dina tunak / sati tunak mehi siṭimi.)
I am here for three days / weeks.
ඔයා කොහේද යන්නේ?
(oya koheda yanne?)
Where are you going?
මම යනවා …
(mama yanava …)
I am going to …
ඔයාගේ වයස කීය ද?
(oyage vayasa kiya da?)
How old are you?
මට වයස අවුරුදු … යි.
(mata vayasa avurudu … yi.)
I am … years old.
ඔබේ රැකියාව කුමක්ද?
(obe raekiyava kumakda?)
What is your occupation?
මම විදුලි කාර්මිකයෙක්.
(mama viduli karmikayek.)
I am an Electrician.
මම ශිෂ්යයෙක්.
(mama sisyayek.)
I am a student.
මම විශ්රාමිකයි.
(mama visramikayi.)
I am retired.

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “karunakara eya naevata kiyanna“ will be transliterated into “කරුණාකර එය නැවත කියන්න“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Sinhala to English.

How does Sinhala to English translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Sinhala to English.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Sinhala and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in English.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Sinhala to English translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Sinhala to English translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Sinhala to English transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Sinhala to English text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Sinhala (සිංහල) text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Sinhala for FREE.
Translate English words, sentences and phrases into Tamil for FREE.
Type in English, Get In Telugu. E.g. Typing Miru ela unnaru? becomes మీరు ఎలా ఉన్నారు?.
Type in English, Get In Sinhala. E.g. Typing Excuse me becomes සමාවෙන්න.
Srilankan Rupees Exchange Rates
Currency Unit SriLankan LKR
U. S Dollar 1 Dollar ($) 299.2122 LKR
UK Pound 1 Pound (£) 378.9372 LKR
Euro 1 Euro 324.7894 LKR
Saudi Riyal 1 S. Riyal 79.7941 LKR
Bahrain Dinar 1 Dinar 794.2036 LKR
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 82.1672 LKR
Download Best Tamil fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Download Best Sinhala fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Fonts.